مشارکت فعال شرکت پیشتاز صنعت پارس خرم در دومین ‌کنفرانس کامپوزیت ایران

belfa-co23

محققین و کارشناسان خبره شرکت پیشتاز صنعت پارس خرم  با ارائه چندین مقاله علمی معتبر آخرین یافته های تحقیقاتی خود را در کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران ارائه نمودند . در این کنفرانس معتبر داخلی آخرین دستاوردها و پژوهشهای کارشناسان داخلی در چند بخش کاربردی ارائه گردید .‌این کنفرانس به جهت همگرایی تحقیقات کاربردی صنایع  در حوزه کامپوزیت  حائز اهمیت فراوان می باشد.