اتصالات GRP

photo_2017-03-11_15-03-48

خطوط انتقال و توزیع آب .
شبکه های جمع آوری فاضلاب.
شبکه های جمع آوری آب های سطحی .
خوط انتقال سیالات شیمیایی خورنده .
سیستم انتقال آب دریا.
شبکه های آبیاری و زهکشی.
دریچه های کنترل ورود و خروج آب در سدها.
سیستم های خنک کننده آب .
مصارف صنعتی نظیر :
پروژه های سرمایشی مرکزی .

پایپ جکینگ.

خطوط لوله تاسیسات نمک زدایی و گوگرد زدایی .

بازسازی و نوسازی خطوط لوله های قدیمی.